سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حدیث دانش یار – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار،ایران
محمدصادق صبوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،باشگاه پژوهشگران جوان،گرمسار،ایرا
داوود ثمری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

امروزه انسان انواع تولیدات را به سختی از طبیعت بدست آورده و به آسانی به زباله تبدیل کرده و به طبیعت باز میگرداند . در عرصه کشاورزی حدود یک سوم ازتولیدات را ضایعات یا پسماند تشکیل داده به علاوه در زندگی روزمره و۰٧ درصد از ضایعات تولید – بستر پرورش دام نیز پسماندهایی تولید می شود که نباید از آنها غافل شویم . حدود ٠٧ شده قا بل تبدیل به کودهای آلی از جمله کمپوست و ورمی کمپوست می باشد اگر این مواد در طبیعت رها شود آلودگیمحیط زیست را به بار می آورد . با تبدیل ضایعات آلی به کمپوست می توان کمبود مواد آلی خاکها را جبران کرده و بهتوسعه پایدار کشاورزی کمک کرد . در کشاورزی پایدار علاوه بر مصرف مواد غذایی مصرف بهینه سموم کود هایشیمیایی با استفاده از تناوب زراعی و عملیات مناسب کشاورزی از کودهای الی و تبدیل کشاورزی پرمصرف بهکشاورزی کم مصرف می باشد که با مدیریت پسماندها و تولید کود کمپوست و ورمی کمپوست می توان به این مهم دست یافت. رهآورد کشاورزی پایدار بروز سلامتی در اگرواکوسیستم ها می باشد که نتیجه نهایی آن مدیریت پایدارمحیط زیست و رسیدن به پویایی در بخش کشاورزی کشور است که به طبع آن رسیدن به توسعه پایدار در کشور نیز دست یافتنی خواهد بود.