سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

المیرا فیض الهی – کارشناس۱ پژوهشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
تیمور باجول – مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

چکیده:

هر شهری در مراحل مختلف رشد و توسعه، تحولات بسیاری را در خود می پذیرد و در جریان این دگرگونی ها دائماً، نیازهای جدیدی پدیدار می گردد که اگر بی پاسخ بمانند، دیری نخواهد پایید که بنیانهای اجتماعی و ساختارهای عمومی آن شهردچار تزلزل میشود. یکی از بارزترین معضلات زیست محیطی که مخصوص کلان شهرها می باشد تولید مواد زائد خطرناک که یکی از گزینه ها در آن مدیریت پسماند الکترونیک است بنابراین مدیریت و برنامه ریزی برای سامان دهی پسماندهایالکترونیک شهری، که بخشی از مدیریت شهری تعریف می گردد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .بررسی وضع موجود مدیریت پسماند الکترونیک، بر لزوم برنامه ریزی و مدیریت صحیح در این زمینه تأکید می نماید و مدیران شهری به دنبال یافتن راه حل های بهینهمی باشند. در همین زمینه و برای دست یابی به توسعه پایدار، اکثر کشورهای جهان اقدام به تدوین خط مشی برای مدیریت پسماند الکترونیک انجام داده اند که می بایستی با توجه به بهداشت، اقتصاد و محیط زیست منطبق بوده و هماهنگ با دیگر شرایط عمومی جامعه برنامه ریزی شود. در این برنامه تمامی اهداف اجرایی، مالی و مهندسی با روابط استفاده نمود » توسعه پایدار « درون بخشی که بتوان از آنها در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعیبنابراین در این مقاله به بررسی محله امیریه که به عنوان پایلوت براى تحقق توسعه پایدار انتخاب شده و هدف از اجراى این طرح دست یابى به الگوى مشارکت شهروندان در راستاى پایدارى محله اى است پرداخته می شود. با اجرای این طرح ساکنانمحله امیریه مدیریت شهر، اداره محله با مشارکت یکدیگر را امتحان مى کنند و مشکلات موجود در مسیر مشارکت را درمى یابند و براى آن راه حل پیدا مى کنند کاهش تولید پسماند افزایش جداسازی بازیافت ازپسماند، جمع آوری پسماندهای الکترونیک نمونه های از این گام بود که در راستای پایداری محله برداشته شد که یکی از کار گروههای این ستاد گروه مدیریت پسماند و مواد زائد می باشد که توانست به کمک مردم از طریق طرح توسعه پایدار در مدت زمانی هفت ماه ، ۰۰۱۱ کیلوگرم ضایعات الکترونیک جمع آوری کنند و چندین اهداف دیگر که در این طرح به آن اشاره شده است