سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شهریاری – کارشناس ارشد مدیریتعالی بهداشت MPH

چکیده:

مدیریت پسماندهای پزشکی به دلیل ویژگیهای عفونی سمی وخطرناک از اهمیت زیادی برخوردار است هدف این مطالعه تعیین مقادیر کمی انواع پسماند پزشکی بیمارستانهای شهر گرگان و شیوه مدیریت آن است این مطالعه توصیفی در سال ۸۸ درهشت بیمارستان فعال شه رگرگان انجام گرفت اطلاعات با تکمیل چک لیست استاندارد که درجه اطمینان و اعتبار آن محرز گردیده جمع آوری و با نرم افزار آماری sPSS آنالیز گردید نتایج این مطالعه نشان داد که دربیمارستانهای شهر گرگان روزانه حدود ۲ تن پسماند پزشکی تولید می شود که این مقدار برای پسماندهای عفونی نوک تیز و معمولی به ترتیب براب ر%۵۱/۳۸ و %۱/۲ و%۴۷/۴۲ بود میانگین نرخ تولید پسماند بیمارستانی به ترتیب برای پسماند کل عفونی نوک تیز و عمومی برابر ۲/۵۳ و ۱/۲۱ و ۰/۰۱۵ و ۱/۳ کیلوگرم به ازای هر تخت درروز بود میزان بالای پسماندهای عفونی نشان میدهد که اشکالات اساسی درپروسه مدیریت پسماندهای پزشکی بویژه از نظر تفکیک پسماند در بیمارستانهای شهر گرگان وجود دارد.