سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رویا درامی اصل – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

در راستای سیاست توسعه پایدار ، زمانی میتوان صنایع را در این توسعه دخیل دانست که کارکرد این صنایع، مشکلات غیر قابل جبرانی به پیکره محیط زیست وارد نکند. نظر به اینکه مدیریت ضایعات سبب رفع مشکل با تکیه بر خواستگاه آن می باشد، بدین لحاظ در بسیاری از کشورها، مدیریت نوین مواد زائدبه عنوان یکی از استراتژی هایمهم تلقی می شود. تولید ضایعات از مشخصات ویژه هر واحد صنعتی است و شرکت مورد مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. هدف از این تحقیق، شناسایی و طبقه بندی پسماندها به منظور مدیریت آنها تا اخرین مرحله از مدیریت پسماند است. در این مطالعه که بصورت میدانی در نیروگاه گازی آبادان انجام شده و فرایند تولید، نقاط تولید پسماند، نوع وحجم پسماندهای تولیدی و دوره تخلیه پسماندها شناسایی شد. علاوه بر آن، طبقه بندی مواد شیمیایی مصرفی بر اساس قانون RCRA و کنوانسیون بازْل اختصاص کدهای مخصوص به هر ماده ، تفکیک اصولیپسماندهااز مبدا تا نحوی مدیریت ضایعات تا مسیر نهایی نیز مورد بررسی و اجرا قرار گرفت.با توجه به مشکلات ناشی از مواد زائد شیمیایی و خطرناک، تدوین استراتژیهای کنترل،بکار گیری یک سیستم مدیریتی ملی در نگهداری و حمل ونقل و دفع اصولی این گروه از مواد بسیار حائز اهمیت است . اعمال برنامه های کنترل مواد زائد هزینه هایی در بر دارد که ۱۰ تا ۱۰۰ برابر کمتراز هزینه های زدایش و پاکسازی این آلودگیها از محیط زیست پس از ورود آن به محیط می باشد. در این مطالعه وضعیت موجود تولید و ذخیره و نحوه مدیریت مواد زائد نیروگاه آبادان با مساحت ۳۰ هکتار و چهار واحد ۴/۱۲۳ مگا واتی فعال، مورد بررسی قرار گرفته است.عمده پسماندهای فرایندی، متعلق به فرایند تعمیرات و شامل روغن های زائد، حلال ها، انواع فیلترها شناخته شد. همچنین نحوه صحیح شیب بندی، سکو بندی و چیدمان و انبارش مواد شیمیایی، طراحی،‌ اعلامو نهایتانحوه مدیریت صحیح مواد زائد و شیمیاییارائه گردید. با اجرای این طرح پسماندهای تولیدی در این شرکت از ابتدا تا مراحل انتهایی مدیریت می شوند.