سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودابادی – گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
مهدیه یزدی – دانشگاه پیام نوریزد

چکیده:

پسماندهای بیمارستانی شامل موادی هستند که باتوجه به نوع کارووظیفه درهربخش متفاوت است از این رو ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای کارگران مسئول جمع آوری موادزائد بیمارستانی و نیز سایرکارکنان درمانی بیمارستان بسیارمهم است درصورتی که مواد زائد بیمارستانی با شیوه های صحیح علمی جمع آوری حمل و دفع نگردند برای افراد شاغل درامر اجتماع نیز بسیارمخاطره آمیز خواهد بود این تحقیق با هدف روشن شدن وضعیتبهداشتی هریک ازمراحل جمع آوری نگهداری و دفع پسماندهای پزشکی و همچنین تخمین میزان وزن و حجم زباله تولیدی دربیمارستانی صنایع پتروشیمی شهرک بعثت درسال ۱۳۹۰ صورت گرفته است بررسی ها نشان میدهد این بیمارستان با دارا بودن ۶ بخش بستری و ۸بخش پلی کلینیکی و خدماتی شامل ۳ پرسنل درامر جمع آوری و دفع زباله می باشد بطوریکه یک نفر زباله ها راازبخشها جمعآوری می کند یک نفر مسئول دستگاه میکروویو و یک نفر هم حمل زباله ها را به محل دفع نهایی به عهده دارد.