سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان جوهری پور – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست معاون اداری مالی سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان
امیر حکیمی احمدخانی – مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان

چکیده:

کنترل مواد زائد جامد به ویژه زباله های سمی و خطرناک که بخشی از آن ها را زباله های بیمارستانی تشکیل می دهندبسیار مهم است . به دلیل وجود بیماری های عفونی در بیمارستان ها ، متنوع بودن و دفع نامطلوب مواد زائد ، دارابودن انواع مختلف باکتری ها و ویروس ها ، درجه آلودگی ، تولید بو و فقدان انجام آنالیز های فیزیکی و شیمیایی دقیق و علمی در بیمارستان های آبادان ، انجام این مزالعه ضروریست . آبادان دارای ۴ بیمارستان با مجموع …… تخت فعال و تولید روزانه پسماند به میزان ….. می باشد . این مطالعه یک پژوهش مقطعی – توصیفی تحلیلی است . درهر ۴ بیمارستان نمونه برداری در دوفصل زمستان و بهار و در هر فصل سه بار و در هر ماه ۸ روز متوالی انجام گرفت . نمونه ها ی پسمانده مورد اندازه گیری وزنی ، حجمی ، دانسیته و آنالیز فیزیکی قرار گرفت . پرسشنامه بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی با مراجعه حضوری در ۴ بیمارستان تکمیل شد . تجزیه و تحلیل و بررسی آن با استفاده از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . هدف از این پژوهش بررسی کمی و کیفی و مدیریت پسماندEXEL و spss نرم افزار های بیمارستانی در بیمارستان های شهر آبادان که شامل بیمارستان های شهید آیت … طالقانی – شهید بهشتی – امام خمینی و ۷۱ شهریور می باشد .