سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مجتبی حاتمی نادرلو – کارشناس ارشد شهرسازی
لقمان صادقی – کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده:

پسماندها یکی از بارزترین معضلات امروزی جوامع انسانی هستند که در صورت عدم کنترل،اثرات سوء بهداشتی وزیست محیطی بسیاری به دنبال خواهد داشت.از این جهت کنترل پسماندها امری ضروری قلمداد می گردد و برای تحقق این امر،وجود یکسیستم مدیریت پسماند،بسیار حائز اهمیت می باشد.مهمترین اهداف سیستم مدیریت پسماند،حفاظت از محیط زیست وحفظ منابع طبیعی در جهت توسعه پایدار می باشد.این مقاله سعی داردمدیریت پسماند روستایی را با تحقیق موردی مدیریت پسماند روستاهای بخش مرکزی شهرستان سمیرم معرفی وتجزیه وتحلیل نماید.تحقیق از نوع توصیفی_تحلیلی مبتنی بر روشهای کتابخانهای ومیدانی است. براساس مطالعات انجام شده و تجزیه فیزیکی زباله ها نشان داده شد که تقریبا ۵۶ درصد وزنی زباله های روستاهای بخش مرکزی قابل بازیافت هستند.بنابراین روشتفکیک از مبدا با توجه به کم هزینه وپردرآمد بودن آن به عنوان مهمترین بخش مدیریت پسماند معرفی و در پایان راهکارهای آشناساختن وفرهنگ سازی این رفتار در بین روستاییان بیان شدهواز طرفی دیگر با در نظر گرفتن افق ۰۲ ساله طرح به مکانیابی محل دفن بهداشتی زباله ها ومیزان زمین مورد نیاز پرداخته شد