سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید منجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
فروزان فرخیان – دکتری مدیریت محیط زیست
بامشاد شناور – کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

امروزه یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان را صنایع آهن و فولاد تشکیل میدهد یکی از روشهای تولید آن اسفنجی به عنوان خوراک اصلی بخش فولادسازی احیا مستقیم به روش میدرکس استکه با توجه به بومی شدن این شیوه در کشور استفاده از آن دراکثر پروژه های توسعه فولاد رو به گسترش است هدف ازاین تحقیق شناسایی طبقه بندی و مدیریت پسماند در مراحل ساخت و ساز و بهره برداری این پروژه ها می باشد این پژوهش ازنوع توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای بررسی مستندات و گزارشات موجود بازدید از بعضی از مجتمع های مختلف فولاد کشور تهیه گردید و براساس آن شناسایی طبقه بندی مواد زائد تولید شده درهر دو مرحله بهره برداری و ساخت و ساز این واحدها انجام پذیرفت جهت تدوین استراتژی های بهینه سیستم مدیریت پسماند از روش SWOT استفاده شده است بدین ترتیب که عوامل داخلی قوت و ضعف و عوامل خارجی فرصت ها و تهدیدها به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه شده و استراتژ های چهارگانه (WTST WO SO تعیین گردیدند.