سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
فریبد غلامرضافهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز
حمداله قنواتی – کارشناس محیط زیست

چکیده:

تولید پسماندها یک محصول جانبی صنعتی شدن می باشد . در صنعت نفت بسته به میزان فعالیت، نوع تکنولوژی مورد استفاده، مواداولیه مورد استفاده، مقادیر قابل توجهی پساب تولید می گردد که مدیریت آنها از نقطه نظر زیست محیطی بسیار حائز اهمیت می باشد . مدیریت پساب )لجن فعال( صنعتی یک مسئله مهم در مدیریت زیست محیطی صنایع می باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) AHP ( یکی از گسترده ترین ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره می باشدکه به منظور دستیابی به روش بهینه دفع پساب )لجن فعال( شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از روش AHP و نرم افزار Expert choice استفاده شد. بعد از تعیین سطوح سلسله مراتبی شامل هدف، معیارها، زیر معیار ها و گزینه ها ، مقایسات زوجی بین مجموعه ها برای وزن دهی انجام گرفت. پس از وزن دهی تمامی معیارها، زیر معیارها و گزینه ها، مقایسه کلی گزینه ها نسبت به هدف انجام گرفت و نتیجه مقایسه به صورت نموداری بیان گردید. نتایج نشان می دهد که روش بازیافت از دیدگاه های مختلف بهترین روش برای مدیریت پساب)لجن فعال( می باشد.