سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدبشیر مختارپوریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاب
پرویز دهقانی – مدیر پروژه مطالعات و ژئوتکنیک پروژه سد ژاوه و سامانه انتقال، شرکت توس
سیامک روشنگر – معاونت اجرایی پروژه سد ژاوه و سامانه انتقال، شرکت توسعه منابع آب و نیر

چکیده:

طر حهای کلان س دسازی در صنعت آب و برق از جمله طر حهای بزرگ و ملی محسوب م یشوند. اهداف و محدوده این طر حها معمولاً با توجه به فرضیات اولیه و سطح انتظارات کارفرما تعریف شده و زمان لازم و میزان سرمایه گذاری متناسب نیز در چارچوب همین فرضیات و انتظارات برآورد م یشود. پس از اجرایی شدن طرح نیز مجریان این طر حها معمولاً با محدوده وسیعی از تغییرات در اهداف، زمان، روش و میزان سرمایه گذاری مواجه م یشوند. بعلاوه این طر حها که قاعدتاً در قالب یک برنامه توسعه تعریف م یشوند، موجب تحولات گسترد های در محیط جغرافیای اجرای طرح م یگردند. حجم عظیم سرمایه گذاری که از ویژگ یهای این قبیل طر حهاست، معمولاً دیگر ابعاد برنامه توسعه منطق های را تح تالشعاع خود قرار داده و انتظارات زیادی را در مردم و مسئولان محلی ایجاد م یکند. این نوشتار سعی دارد تا ضمن معرفی پروژه سد گاوشان، به بیان گوش های از نظام مدیریتی و رو شهای اجرایی بکار رفته در طول اجرای پروژه که در نهایت سبب شد تا این پروژه به عنوان طرح برتر بتنی کشور در سال ۱۳۸۴ منتخب شود، بپردازد