سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ناصر صدراابرقویی – دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاور
حسن حسینی نسب – دانشیار دانشگاه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
مسعود عابسی – دانشیار دانشگاه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
محمدباقر فخرزاد – دانشیار دانشگاه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

نظر به اینکه کشور ما ایران در زمره شش کشور بحرانی و حادثهخیز جهان به شمار میرود؛ حرکتی دانشبنیان و انعطاف پذیردر برنامهریزیها از اهمیت و ضرورت ویژهای برخوردار است. لذا تدوین اصولی پایدار در برنامههای راهبردی کشور در ارتباط با پدافند غیرعامل بعنوان اهرمی بازدارنده؛ قبل و بعد از حادثه مورد تأکید قرار می گیرد. استفاده گسترده از عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و هستهای در جنگها و حملات تروریستی در دو دهه اخیر و گسترش تهدیدهای این عوامل و مباحث عدم قطعیت و عدم تقارن در محیطهای سازمانی و صنعتی؛ برای دستیابی به طرح کلی دفاع؛ میبایستی روش کاری بازدارنده و پدافندی بمنظور حفاظت و حراست هر چه بهتر از جان انسانها، ارزشها و منابع جامعه ارائه نمود. لذا در این مقاله سعی شده است تا با استفاده ازمفاهیم مهندسی ارزش و روش سلسله مراتبی یک الگوی ساختار یافته با هدف طرحریزی برنامه پدافندی کشور بصورتی بازدارنده ارائه گردد.