سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهزاد شریفی فر – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه انتقال و انتشار آلودگی توسط پساب های خروجی کشاورزی یکی از مهمترین چالش های پیش ر و در استفاده از منابع زیر زمینی و سطحی آب است و بررسی تدابیر ی خاص برای دفع صحیح این پساب ها از مسائل بسیار مهم زیست محیطی محسوب می شود . لذا در دهه های اخیر با رواج استفاده از کودها و سموم شیمیایی در بخش کشاورزی ، به منظور کنت رل آلو دگی محیط زیست و منابع آ بی ،این امر ضروری به نظر می رسد که، سرنوشت بسیاری از این آلاینده ها از جمله آفت کش ها مورد توجه قرار گیرد .تحقیقات نشان می دهد که مواد آلی به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در خاک به طور مؤثری سرنوشت آفت کش ها را کنترل می کند . در این تحقیق با هدف مدیریت پایدا ر کنترل آلودگی خاک و منابع آب ، باافزودن اصلاح کنندههای آلی مانند کود دامی و کمپوست بقایای نیشکر، تاثیر آنها در جذب و آبشویی آفت کش اندوسولفان ، پس از استخراج آفتکش از نمونههای خاک و زهآب به روش التراسونیک و اندازه- گیری غلظت این آفتکش با دستگاهGC مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که این اصلاح کننده ها موجب افزایش جذب و کاهش میزان آبشویی اندوسولفان از خاک شده اند به طوری که این نتایج در مقایسه بین تیمارهای کودی در سطح یک درصد معنی دار است و از لحاظ آماری تأثیر کمپوست بقا یای نیشکر بیشتر از کود دامی است