سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم نادری مهدیی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
مهدی منتشلو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بطورکلی درهمه سفره های استان بیش ازظرفیت مجاز برداشت صورت میگیرد این درحالیست که یکی ازمحورهای توسعه پایدار رویکرد پایدارگرا و تعادل محیطی است حامیان این رویکرد براین عقیده اند که به طبیعت نباید فقط به مثابه ابزاری به نیازهای بشری را ارضا می کند نگاه کرد برهم نزدن چرخه اکوسیستم و حفظ محیط زیست و احترام به حق بهره برداری نسلهای آینده ازمنابع طبیعی ازجمله مسائلی است که دراین موضوع قابل بررسی است باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی د راقتصاداستان همدان و جامعه روستایی و نقش مدیریت بهینه آب درپایداری بخش کشاورزی این تحقیق به دنبال بررسی سازوکارهای مدیریت پایدار اب کشاورزی دراستان می باشد تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی توصیفی ازنوع پیمایشی می باشد داده ها با استفاده ازابزار پرسشنامه گردآوری شده است جامعه آماری تحقیق کارشناسان ستادی شاغل درآب منطقه ای همدان و سازمان جهادکشاورزی استان بوده است.