سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آفاق السادات نبوی گلده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران–مهندسی و مدیریتساخت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
میراحمد لشت نشایی – دکترای مهندسی عمران دانشیار

چکیده:

مکانیابی محل احداث بندر و جانمایی سازههای داخل آن علاوه بر تخصص علمی، نیازمند تجربه و هنر مهندسی است. مکانیابی سازههای داخل بندر تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی مختلفی است. مبانی اصلی انجام این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر جانمایی سازههای بندر و بررسی ۹ بندر از لحاظ جانمایی به وسیله topsis میباشد. سازههای بندری باید طوری طراحی شوند که اهداف زیر برآورده شوند: به جریان آمدوشد در بندر کمک بشود و تسهیل گردد، ایمنی افراد و کالاها اطمینانبخش باشد، بهترین شرایط کار برای کارکنان بهرهبرداری موجود باشد و سهولت حرکت و عبور برای کشتیها در شرایط ایمنی باید رعایت شده باشد. مسائل فوق ایجاب میکند که سازههای داخل بندر به طور صحیح طرحریزی شوند. در طرح و احداث سازههای بندر و تأسیسات آن نباید تصور کرد که توجه به مسائل معماری و هنری زاید است بلکه باید در انتخاب فرمها و رنگها رعایت زیبایی بشود و مخصوص ا به فضاهای سبز و مشجر باید توجه داشت. وجود این فضاها برای انسانی کردن محیط بندر لازم است. در احداث سازههای بندرها چون نمیتوان آمدوشد را برای آتیه دور پیشبینی کرد، قاعده کلی و اساسی اینکه طرح بندر به صورتی تکمیل شود که امکانات عدیدهای از لحاظ توسعه موجود باشد و اجرای طرحهای توسعه به سهولت و بدون توقف آمدوشد در بندر عملی شود. با توجه به موارد فوق در مقاله حاضر ضمن بررسی تعدادی از بنادر کشور از نظرجانمایی و با استفاده از نرمافزار topsis این بنادر از نظر عملکرد بهینه با یکدیگر مقایسه شدهاند.