سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

زهرا محمودیان –
خدیجه زکی پور –

چکیده:

حمکروایی مطلوب شهری ریشه در چشم انداز مدیریت عمومی نو دارد که از اواخر دهه ۱۹۸۰ با ابتکار بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی در ادبیات توسعه وارد شده است. در زمان حاضر الگوی حکمروایی خوب شهری که شامل اصولی از قبیل مشارکت، پاسخگویی، شهروندی، شفافیت کار آمدی، قانونمندی و نظایر اینهاست، به عنوان اثر بخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت، پذیرفته اند. هدف از نوشتار حاضر بررسی و تحلیل اصول مرتبط با مدیریت و حکمروایی خوب شهری در شهر شیرگاه و بررسی آنها با استفاده از آزمون SPSS می باشد و در نهایت به جمع بندی و ارائه پیشنهادات مربوطه اقدام شده است و نتایج کلی که از این تحقیق حاصل شده است این است که مردم در مدیریت شهری نقشی نداشته اند و فقط ناظر بوده اند و اصل حکمروایی خوب شهری رعایت نشده است.