سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، دانشگاه تهران
مرجان محمدزاده – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

رشد بی رویه شهرنشینی وروند افزایشی تخریب روستاها با مهاجرت روستاییان به شهر، خصوصا در دهه اخیر درایران، جامعه رادر ابعاد مختلف زیستی، محیطی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دچار بحران کرده است. آمار نشان می دهد سرعت سقوط جمعیت روستایی در ۵ سال اخیردر ایران ۳ برابر شده است .این در حالی است که اگر روستاها بخوبی مدیریت و برنامه ریزی شوند می توانند بعنوان جوامعی آرمانی، سرشار ازهماهنگی با طبیعت ودارای الگوهای بصری و زیبایی شناسی، در راستای افزایش پایداری و بهره وری گام بردارند. در همین راستا جنبش جهانی ایجاد دهکده های اکولوژیک ، با در نظر گرفتن تمام جنبه های اجتماعی، معنوی، اکولوژیکی واقتصادی می تواند راهکار مفیدی برای بهسازی روستاهای در حال تخریب، احداث سکونتگاههای جدید،افزایش تعادل و تعامل بین شهرها و روستاها و در نهایت دارای ایده های نوین برای بهتر زیستن باشد. روش تحقیق در مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی است که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی پروژه های موفق در زمینه طراحی دهکده های اکولوژیک در جهان انجام شده و به ارایه راهکارهایی جهت افزایش توان و عملکرد روستاها در کاهش روند تخریب آنها و مدیریت توسعه بافت های با ارزش روستایی، بمنظور جلوگیری از آشفتگی ومهاجرت ساکنان آنها به شهرها با استفاده از معیارهای دهکده های اکولوژیک می پردازد.