سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیرحسین نادعلی – دانشکده گلپایگان، دانشگاه صنعتی شریف
حمید عصارزادگان – دانشکده ادبیات ، دانشگاه اصفهان
رضا پورمیری – دانشکده صنایع،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرهاد جلیل فر –

چکیده:

شهرها نیاز به تقسیم بندی مناسب جهت مدیریت شهر و اداره امور شهری دارند که می توان به تقسیم بندی شهر به مناطق، ناحیه ها و محله ها اشاره کرد که اولویت بندی نیازها و پروژه های شهری به منظور تخصیص آنها به مناسب ترین محلات منطقه و با در نظرگرفتن سه عامل شهر ،شهرداری و شهروند جهت تامین نیاز مناسب انجام می شود. گستردگی منابع،حوزه های شهری ،عوامل محیطی اثر گذار،ذینفعان متعدد باعث گردیده برنامه ریزی دریک سازمان خدماتی ازجملهشهرداری ها نیاز به نگرشی سیستماتیک جهت انتخاب صحیح نیاز و اولویت بندی داشته باشد. سابقه برنامه ریزی در شهرداری اصفهان به برنامه اصفهان + ۲۲ -برنامه اصفهان ۸۵ -برنامه اصفهان ۹۰ و درنهایت برنامه اصفهان ۹۵ بازمی گردد که جهت اجرای پروژه ها و اقدامات برنامه بایستی فرآیند تخصیص منابع ، بودجه ریزی وغیره انجام پذیرد. این امر با وجودمحدودیت منابع و بودجه بایستی به خوبی مدیریت گردد.به کمک درخت تصمیم می توان نیاز های متعدد را به خوبی دسته بندی نمود که از انحراف در برنامه جلوگیری می نماید. به کمک روش های تصمیم گیری چند معیاره ،می توان اولویت بندی مناسبی انجامداد.گرچه استفاده از روش های ریاضی همواره به جواب بهینه منجر نمی گردد،ولی استفاده از نتایج آن جهت تحلیل فرآیند همسوییبرنامه های شهرداری با مدیریت و انتخاب سبد پروژه می تواند به پاسخی رضایت بخش منجر شود که در اثر جامع نگری و جلوگیری از پراکندگی عوامل موثر بر انتخاب گزینه ها ،بدست می آید. استفاده ازشاخص های کلان پس از تدوین برنامه استراتژیک درشهرداری اصفهان وتاثیر کلیه حوزه های شهری برانتخاب پروژه وتوجهبه اولویت بندی محله های یک منطقه درتخصیص پروژه وتحلیل عوامل محیطی برنامه استراتژیک وتاثیر آمار و اطلاعات برنامه ای از جمله عوامل اصلی فرآیند همسویی برنامه های شهرداری با مدیریت و انتخاب سبد پروژه می باشد