سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی – استاد دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
کرامت قنبری – مدیرHSE شرکت زغالسنگ البرز شرقی

چکیده:

ارزیابی و تحلیل ریسک به عنوان یک فرایند جامع وموثر می باشد که تکمیل کننده مدیریت تمامی روابط درزندگی روزمره است معدن کاری زیرزمینی زغال سنگ نیزیکی از پرمخاطره ترین فعالیت های صنعتی درهرکشور می باشد زیرا حوادث ناشی ازآن همه ساله منجر به مرگ و معلولیت جسمی بسیاری از معدنکاران میشود این گونه حوادث می تواند منجر به خسارت مالی جبران ناپذیری شود بنابراین شناسایی ارزیابی و مدیریت این گونه حوادث می تواند نقش قابل ملاحظه ای درایمنی معادن داشته باشد دراین مقاله هدف تحلیل ریسک معدن زغال سنگ طزره درایران م یباشد دراین رابطه یک مدل آماری که متغیرهای آن شامل تعدادحوادث و روزهای کاری از دست رفته دراثروقوع حادثه درمعدن می باشد ارایه شده است ۵۶۶۶ روز از دست رفته دراثر وقوع حوادث درمعدن زغال طزره از فروردین ۱۳۸۰تاپایان اسفند۱۳۹۰ ثبت شده است بدین منظور درابتدا بهترین منحنی توزیع آماری برداده های فراوانی و شدت حوادث برازش شده است براساس مطالعات انجام شده برای شدت حوادث توزیع EXPON و برا یتوزیع فراوانی توزیع بتاعمومی برازش شده است.