سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه شیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست
محمد رضوانی – استادیار دانشگاه پیام نور تهران
روح اله رستاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه در جهان عرضه و تقاضای انرژی به طور مداوم افزایش یافته است . زندگی روزمره مردم مشروط به تولید انرژی است . با افزایش روز افزون جمعیت جهان و محدود بودن منابع انرژی کلیه کشورها با مشکل انرژی روبه رو هستند . از سوی دیگر نیازفزاینده به انرژی و محدودیتهای منابع فسیلی وکاهش منابع تجدید ناپذیر، فاجعه آلودگی محیط زیسرت ناشری ازسوزاندن این منابع، موضوع افزایش دمای زمی ، تغییرات جوی و اقلیمی و گرم شدن هوا، اثرات جدید گلخانه ای و انتشرار گاز CO2 ، صرفهجویی در مصرفسوختهای فسیلی، توجه به استفاده از دیگر منابع انرژی را ضروری ساخته است . در ای راستا استفاده از فناوریبیوگاز به عنوان بهتری راه مقابله با ای جریان جهت حفظ محیط زیست و یکی از منابع انرژی تجدید پذیرمورد توجه قرار گرفته است . ای مطالعه به روش مروری و تحلیلی ضم بررسی منابع انرژی تجدید شونده، ضرورت و مزیتهای کاربرد انرژیبیوگاز، تولید بیوگاز در مناطق روستایی، نقش بیوگاز درتوسعه و عمران روستایی، به بررسی توسعه و ترویج فناوری بیوگازمیپردازد . مطابق بررسی فناوری بیوگاز فرصت مهمی در زمینه توسعه پایدار هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی فراهم می نماید و در مواجهه با بحران تغییرات اقلیمی، بهبود اشتغال و درآمدزایی در نواحی روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان بهشهرها، تنوع بخشی به منابع انرژی و امنیت انرژی، کیفیت هوا، ملاحظات زیست محیطی ، کاهش گازهای گلخانه ای و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار و عمران و آبادانی روستاها تأثیر بسزایی دارد