سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمزه احمدی – مدرس دانشگاه جیرفت
نعمت اله مددی زاده – کارشناس ارشد مرتعداری
سعید شاهرخی – کارشناس ارشد مرتعداری
ایرج امیری – مدرس دانشگاه جیرفت

چکیده:

یکی از راه های مهمسازگاری با خشکی و جلوگیری از روندبیابان زدایی استفاده مفید از منابع آب است و باید سعی کردتاحد ممکن از ریزشهای جوی جریانهای سطحی ومنابع آب زیرزمینی به نحو مطلوبی استفاده شود این مقاله باهدف بررسی کارایی احداث هلالی آبگیر و محاسبه میزان آب ذخیره شده درمنطقه مورد مطالعه واقع درجنوب استان کرمان انجام پذیرفت نتایج بیانگر این موضوع بود که سازه ها با ابعاد درنظر گرفته شده با توجه به میزان بارندگی سالیانه منطقه مناسب شرایط موجودب وده و درمنطقه موردمطالعه از ۱۲۰۰ هلالی احداث شده درطول بارندگی های یک سال سفره های آب زیرزمینی درمنطقه با نفوذ حدود ۴۴۳۹۷۶ ۲۲۱۹۸۸ مترمرکعب آب حاصل از احداث حاصل از احداث هلالیهای آبگیر تغذیه میگردد.