سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید سامانی مجد – کارشناس ارشد عمران محیط زیست
حمیدرضا پورزمانی – PhD مهندسی بهداشت محیط مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفها
حسن هاشمی – دانشجوی PhD مهندسی بهداشت محیط مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزش
فاضل محمدی مقدم – دانشجوی PhD مهندسی بهداشت محیط مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزش

چکیده:

درکنار مسائل و موضوعات گوناگون محیط زیست انسانی خطرات زیست محیط انسانی خطرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت مواد زائد صنعتی یکی ازم سائل اساسی کشور به حساب می آید این موضوع به ویژه در استانهایی از قبیل استان چهارمحال و بختیاری که در آنها تمرکز و تنوع منابع طبیعی وجود داشته و درچند سال اخیر با رشد سریع تکنولوژی و صنعت روبرو بوده اند از اهمیت بیشتری برخوردار است جهت بررسی وضعیت دفع فعلی مواد زائد صنعتی در شهرک صنعتی بروجن و بهسازی وضعیت موجود سیستم مدیریت پسمانددرشهرکهای صنعتی بروجن از روش پرسشنامه استفاده گردید که بصورت حضوری از صاحبان و مسئولین صنایع سوال می گردید و در پرسشنامه یادداشت می شد و درنهایت از صنعت مور نظر بازدید می گردد و شماتیک فرایند تولید مشخصمی شد در این پرسشنامه وضعیت بهره برداری نوع فعالیت نوع و مقدار مواد اولیه مصرفی نوع و مقدارم حصولات تولیدی و زباله های تولیدی توسط هر صنعت بررسی گردید. درشهرک صنعتی بروجن بطورکلی ۲۲۰۰ کیلوگرم درروز زائدات بهداشتی در اثر فعالیت پرسنل دراین شهرک تولید می شود. براساس برررسی های میدانی جهت امکان احداث واحدهای بازیافت درشهرک صنعتی بروجن می توان از تاسیسات بازیافت کاغذ در این شهرک صنعتی استفاده نمود و با توجه به وجود صنایع بازیافت کاغذ دراین شهرک پتانسیل خوبی در این مورد وجود دارد ایجاد تاسیسات بازیافت و پردازش پلاستیک مقرون به صرفه نیست همچنین توصیه می گردد که زائدات آهنی در یک نقطه مشخص در شهرک صنعتی جمع آوری شدهو پس از یک دوره مشخص به عنوان مواد اولیه به صنایع مادر فروخته شود.