سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم احمدی – فارغ التحصیل کشاورزی گرایش سازه های آبی
سیده یوکابه مهدوی سعیدآبادی – فارغ التحصیل از دانشگاه پیام نور محمودآباد

چکیده:

با توجه به اهمیت برف در ذخیره آب لازم است که رواناب حاصل از آن را برای استفاده بهینه پیش بینی نمود برای رسیدن به این هدف مهم براورد قابل قبول و منطقی از سطح پوشش برف حوزه ها و تغییرات آن در طول سال ضروری است تصاویر ماهواره ای اطلاعات لازم را بطور مطلوبی از سطح پوشش برف حوزه ها در دسترس قرار میدهد در تحقیق حاضر سطح پوشش برف منطقه به عنوان مهمترین متغیر هیدرولوژیکی لازم با استفاده از تصاویر Modis استخراج گردید سپس از مدل SRM برای محاسبه رواناب برف استفاده گردید این مدل رواناب ذوب برف را با استفاده از پارامترهای هواشناسی هیدرولوژی و وضعیت فیزیکی حوزه براورد کرده و همراه با مقادیر مشاهداتی بصورت نمودار و عددی ارائه می کند. درتحقیق حاضر داده ها و پارامترهای مذکور بصورت روزانه و برای سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ وارد مدل SRM شدند که مدل مذکور با انالیز آنها رواناب را محاسبه و بصورت نمودار همراه با رواناب مشاهداتی و عددی ارائه نمود.