سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین طبری – کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
محمدباقر آقاجانلو – کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
پریسا حسین زاده طلایی – دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی

چکیده:

درسالهای اخیر بررسی روندهای سری زمانی هیدرولوژیکی و اقلیمی به خصوص دررابطه با تغییرات مشاهده شده درمحیطهای طبیعی و انسانی به دلیل پدیده گرمایش جهانی توجه بسیاری ازمحققان را به خود معطوف نموده است دراین تحقیق روند تغییرات دوپارامترمهم بارندگی و تبخیر تعرق گیاه مرجع درنواحی جنوبی دریای مازندران مورد مطالعه قرارگرفته است به این منظور داده های هواشناسی برای دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۶۶ از۵ایستگاه سینوپتیک موجود درمناطق یاد شده تهیه و روندهای تغییرات موجود دربارندگی و تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده ازدو آزمون ناپارامتری کندال و اسپیرمن مورد اریابی قرارگرفتند.