سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده صلواتی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان

چکیده:

وسعت زیادی از مراتع به عنوان منابع تامین علوفه بهدلیل مختلف از جمله شرایط جوی اجتماعی و اقتصادی کاسته شده و به سطوح دیم و اراضی رها شده اضافه شده است بسیاری ازاین اراضی هردوسال یکبار بخاطردرآمد ناچیزی زیرکشت گندم می روند به منظور مطالعه و مقایسه عملکرد ودرآمد و همچنین سایر پیامدهای طبیعی دراین نوع اراضی مطالعاتی در سال ۸۵ ودراستان قزوین به عمل آمد روش کار بدین طریق بود که روستائیانی که موفقیت هایی در کشت گندم و یونجه دیم داشتن انتخاب و با استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط آنها اطلاعات لازم جمع آوری و سازماندهی شد و سپس میانگین عملکرد دومحصول و مبالغ درآمدی A,هزینه ای B سالیانه یک هکتار کشت گندم دیم C و یونجه دیم D بدست آمد. دراین مطالعه مشخص شد که درآمد یونجه دیم با داشتن تفاوت بسیارزیادی با هزینه تولید نسبت به گندم دیم از بازده اقتصادی بیشتری برخوردار است.