سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حامد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی لعل بار – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی علی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان بروجرد ایران

چکیده:

امروزه دربسیاری ازکشورها نیروی انسانی به عنوان یک منبع سرمایه ای موردتوجه مدیران تمامی واحدهای اقتصادی و نهادهای اجتماعی درجهت ارتقای سطح عملکرد وافزایش بازدهی آنها قرارگرفته است سرمایه گذاران اعتباردهندگان و سایرگروه های ذینفع بمنظوراخذ تصمیمات مناسب تر به اصلاحاتی درمورد ارزش دارایی های انسانی نیازمندند حسابداری منابع انسانی به عنوان یکی ازابزارهای مدیریت به دنبال ارایه اطلاعات مالی سرمایه انسانی است تا استفاده بهینه ازتمام منابع موجود درشرکت درجهت تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت سازمان تحت مدیریت است به همین منظور ازیک سوی ارزشگذاری سرمایه انسانی و روشهای مبتنی برمعیارهای پولی و غیرپولی و ازسوی دیگر نحوه گزارشگری سرمایه انسانی آن مطرح شدند دراین راستا دراین مقاله سعی درتبیین حسابداری منابع انسانی و نقش رو به رشد روشهای ارزشگذاری سرمایه انسانی مبتنی برمعیارهی پولی ان درتهیه و ارایه اطلاعات مورد نیاز ازمنابع انسانی می باشد یکی ازموضوعات مهم دردنیای نوین حسابداری نیاز روزافزون جامعه به منابع انسانی و درجهت تلقی کردن اینکه نیازهای مارا براورده سازد که باعث ایجاددرامد درسازمان ها و موسسات میشود ازانجا که منابع انسانی بخش عمده ای ازسرمایه شرکت ها را بخود اختصاص میدهد لذا با برنامه ریزی دقیقتر و توجه به خواسته های سازمان ما را درجهت درک بیشتر و توسعه اجتماعی واقتصادی سوق میدهد هدف ازارایه این مقاله نگاهی مختصر به چالشهای مدیریت حسابداری منابع انسانی و ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری است ازاین رو دراین مقاله سعی شدها ست پس ازتعریف منابع انسانی و ضرورت بکارگیری این منابع ضرورت بکارگیری این منابع مطرح گردد