سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی پژوهان – کارشناس ارشد مدیریت کشاوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نوید حبیبی قهفرخی – کارشناس ارشد مدیریت کشاوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

امروزه امنیت منابع آب و امنیت غذایی هر دو با ریسک بالایی مااه دهه انه. دلیل اساسی این امر افزایش بی روی جمعیت جهان وکاهش منابع آب ب علت استفاده بیش از حه از این منابع و دخالت بشر در چرخ های طبیعی و بهره گیری از آلاینده های شیمیاییمی باده. در درایط کنانی سالان حهود ۲ میلیارد نفر در ههان ب ناعی تحت تأثیر بیماری های نادی از آب هستند و سالانه حدود ۴ میلیان نفر از کادکان ههان هان خاد را ب این لحاظ از دست می دهنه. بنابراین ارتقای بهره وری آب کشاورزی، امنیت غذایی،افزایش و تأمین پایهاری مااد غذایی مستلزم کارایی مصرف آب، اصلاح ساختار مهیریتی و بهین سازی بهره برداری از آب می باشد ک آن هم نیازمنه تغییرات اساسی در دانش، نگرش و مهارت کشاورزان است.