سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرام صامت زاده – کارشناسان ارشد پژ<هش بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
نظام اصغری پور –
احسان خسروی نیا –
زینب ظاهری عبده وند –

چکیده:

باتوجه به شرایط اقلیمی موجود درایران برنامه ریزی و بهره برداری از حداقل آب موجود درحوضه های آبخیز اجتناب ناپذیر است ازجمله مواردموثر درتوسعه جامع یک منطقه تامین و مدیریت مناسب منابع اب می باشد مهارسیلاب شامل فرایندهای خاصی است که با فراهم آوردن و بهره بدراری از سازه های پخش و کنترل سیلاب طراحی شده و علاوه براین که اثرات تخریبی سیل را رفع یا کاهش دهد باعث تغذیه سفره آب زیرزمینی تغییرات کیفی و کمی پوشش گیاهی و ارتقا خصوصیات فیزیکی خاک می شود حوضه آبخیز هارکله به مساحت ۳۶۲۵ هکتار درشهرستان لالی دراستان خوزستان واقع شده است دراین حوضه سالانه حجم زیادی از آبهای سطحی بصورت سیلاب باعث خساراتی ازجمله از بین رفتن محصول زراعی و فرسایش خاک می شود دراین تحقیق میزان و حجم آب سطحی درمنطقه مورد مطالعه برآورد گردیده و بدین وسیله حجم آب قابل بهره برداری و برنامه ریزی کل حوزه بدست آمده است و با استفاده از بازدیدهای صحرایی و نرم افزار GIS سازه هیا پخش و کنترل سیلاب برای این حوضه طراحی شده که دراین مقاله نحوه کارکرد و اثرات آن ارایه شده است.