سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد فاتحی مرج – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی
مجید طائی سمیرمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی درکشاورزی و منابع طبیعی کشو
سیدخلاق میرنیا – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در مناطق در حال توسعه به ویژه در زمانی که تقاضا برای آب آشامیدنی سالم با لحاظ رشد سریع این جوامع در حال افزایش بوده از اهداف ضروری آینده محسوب می شود گسترش کنترل نشده صنایع اراضی کشاورزی، سکونت گاهها و همچنین مدیریت ناکافی اعمال شده برمنابع آب زیرزمینی لزوم اتخاذ شیوه های صحیح مدیریتی را بیش از پیش اشکار می سازد امروزه براساس قابلیت تطابق زیاد مدلهای پیشرفته شبیه سازی آب زیرزمینی باسامانه هیدروژئولوژی ابخوان و امکان استفاده از این مدلها برای پیش بینی وضعیت آینده شرایط مناسبی را به منظور مدیریت و استفاده بهینه از این منابع فراهم اورده است براین اساس هدف از تحقیق حاضر ارزیابی دقت مدل ریاضی MODFLOW جهت ارائه شیوه ای صحیح درمدیریت منابعه آب زیرزمینی ابخوان گربایگان به عنوان منطقه ای با اهمیت استراتژیک ا زنظر کشاورزی می باشد.