سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی حبیبی داویجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه بیرجند
جابر سلطانی – استاد یار گروه مهندسی آب، دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان
فاطمه حاجی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی،دانشگاه زابل

چکیده:

تغییر در کیفیت آبهای زیرزمینی که معمولاً بر اثر مدیریت غلط استحصال آب زیرزمینی رخ می دهد مقدمه ای بر تخریب سایر منابع چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم است. این تحقیق با هدف مدلسازی تغییرات مکانی خصوصیات آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری و معین انجام گرفت.در بسیاری از نقاط کشور ما ، بویژه در نواحی که آب های سطحی یا وجود ندارد یا دائمی نیست و یا خیلی کم است ، آب مورد نیاز روستاها و شهرها و بخصوص دامداری های سنتی درمناطق کویری و بیابانی، از منابع زیرزمینی تأمین می شود.در نتیجه امکان آلوده شدن این آب ها بالا می رود. برای حفظ کیفیت آب های زیرزمینی نیاز به اطلاع از چگونگی تغییرات مکانی کیفیت آب های زیرزمینی داریم . این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی خصوصیات آب زیرزمینی با استفاده از روش های کریجینگ و IDWبرای سه سال آماری ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ انجام گرفته است. ابتدا نرمال بودن داده ها بررسی گردید. نتایج نشان داد همه داده ها از لحاظ آماری نرمال می باشند. سپس آنالیز واریوگرافی پارامترها محاسبه گردید. ارزیابی نتایج با محاسبه مجذور میانگین مربعات خطا(RMSE) و ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهده ای و تخمینی انجام شد. نتایج نشان داد که در سال۸۶ روش کریجینگ برتری دارد و در سال ۸۷ و ۸۸ روش IDW برتری دارند.