سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مرتضی رحیم پور – دانش آموخته بخش مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر ، کرم
شهرام کریمی گوغری – استادیار بخش مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان

چکیده:

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان ، منابع آب به عنوان یکی از عوامل مهم افزایش تولید در بخش کشاورزی است. چرا که عده زیادی از مردم جهان در مناطق فقیر روستایی زندگی می کنند و عمدتا راه در آمدی جز کشاورزی ندارد . وجود رابطه بین معیشت مردم در مناطق روستایی و مدیریت منابع طبیعی به ویژه منابع آبی بسیار هم است و این رابطه جز با مدیریت آب در بخش کشاورزی حاصل نخواهد شد. هدف از این تحقیق جمع آوری مطالب در رابطه با نقش مدیریت اب کشاورزی خصوصا آبرسانی و آبیاری در کاهش فقر می باشد. برای دست یافتن به این مهم ارتباط میان فقر و آبیاری ، توسعه زیرساخت های کشاورزی ، سطح تحصیلات افراد مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین مکانیزم های مناسبی که از طریق آنها بتوان روی مدیریت آب در بخش کشاورزی سرمایه گذاری های مناسب انجام داد و مسیرهای امید بخش در جهت بهبود تاثیر مدیریت آب کشاورزی بر روی فقر با مثال های از نقاط مختلف دنیا بخصوص د رمناطقی از کشورهای در حال توسعه ارائه شده است.