سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره خرسندی – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
پرویز نعیم – کارشناس اداره مطالعات و طراحی مدیریت آبخیزداری استان اصفهان
ابوطالب امینی – رئیس اداره مطالعات و طراحی مدیریت آبخیزداری استان اصفهان
مریم ذوالفقاری – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

خشکسالی و کمبود آب یک واقعیت عینی در کشور محسوب می گردد. کاهش کمیت و کیفیت منابع آب به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های قرن مطرح شده است. پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی یکی از روش های مدیریت منابع آب است که در سالهای اخیر به عنوان روشی برای بهبود شرایط سفره های آب زیر زمینی مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه میزان تاثیر گذاری پروژه های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب باغ سرخ در شهرستان شهرضا بر نوسانات حجم سفره مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه ها در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۳ اجرا شده و از زمان بهره برداری تا کنون چندین بار آبگیری شده است، به منظور تعیین هیدروگراف آبخوان و نوسانات سطح آبهای زیرزمینی از آمار چاههای مشاهداتی موجود در منطقه از قبل از اجرای پروژه تاکنون استفاده شد. نتایج بدست آمده از تحلیل هیدروگراف ها تأثیر مثبت عملیات پخش سیلاب را بر افزایش سطح سفره نشان داد. در نهایت با توحه به نوسانات بارش و وقوع خشکسالی تأثیر این پروژه ها بر تعدیل اثرات خشکسالی بررسی گردید.