سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین رحیمی – کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مولود چرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
مسعود برادران – استادیار دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

چکیده:

خشکسالی و بحران منابع آبی به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر ازدیرباز درپهنه وسیع کشورهای مختلف به خصوص کشورهای مستقر درمناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته و می یابد کشور ایران نیز باتوجه بهوضعیت جغرافیایی و اقلیمی خود دروضعیت مناسبی ازلحاظ تامین آب قرار ندارد این امر بیانگر احتمال وقوع بحرانهای جدی ازلحاظ منابع آب درکشور درحال و آینده می باشد بنابراین درصورت اعمال مدیریت ناکارآمد فنی و استفاده ازاستراتژی های نامناسب علاوه برهدررفت منابع موجود و تشدید اثرات مخرب آن زمینه برای بحرانها و خشکسالیهای بعدی به طرز فزاینده ای فراهم می گردد مدیریت منابع آبی اگر بصورتی کارآمد انجام شود و اصلاح الگوی مصرف آب به عنوان موضوعی حیاتی مورد توجه جدی قرارگیرد زمینه را برای کنترل بحران آب درکشاورزی فراهم می آورد و علاوه برآن می تواند به عنوان راهکاری نوین برای مقابله با این بحران مورد توجه قرارگیرد براین اساس لازم است راهکارهایی برای مدیریت منابع آبی درزمینه های کشاورزی و منابع طبیعی درکشورپیش بینی و طراحی نمود که این امر اثرات و پیامدهایناگوار بحران منابع آبی و خشکسالی را دراین بخشها کاهش میدهد و کشور را برای رویارویی با کاهش کمی و کیفی منابع آب توانا می سازد و موجب میشود برنامه ریزی های لازم برای بهبود میدریت و حفاظت از منابع آبی درکشور انجام گیرد.