سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سامرند سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین
ممند سالاری – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه صنعت عظیم گردشگری به ویژه گردشگری داخلی جایگاه خاص را در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال وموثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به خصوص در کشورهای رو به توسعه باز می کند. از دلایل توسعهشتابان فرایند گردشگری می توان به اثرات مثبت مستقیم و غیر مستقیم آن از جمله: کسب درآمدهای سرشارارزی، افزایش درآمد سرانه، ایجاد اشتغال و همچنین توسعه روابط علمی- فرهنگی و ثبات و امنیت مناطق و نهایتا توسعه پایدار اشاره کرد. ازجدیدترین این مفاهیم و حوزه ها درمباحث گردشگری، ژئوتوریسم است که به عنوان یکی از رایجترین گونههای گردشگری درسطح کشورهای جهان مطرح شده است. در واقع هر چند که منابع و مقاصد گردشگری دارای جاذبه های محیطی به عنوان ضرورت اساسی برای گسترش جریان گردشگری و توسعه آن به شمار می رود، اما تجربه به ویژه در سطح کشورهای توسعه یافتهو صنعتی بیانگر آن است که صرف داشتن جاذبه در گسترش جریان گردشگری و توسعه پایدار منتج از آن مهم نیست؛بلکه یکی از مسائل مهم، مدیریت و برنامه ریزی پایدار و در واقع داشتن نگرش سیستمی و مدیریت سیستماتیک و استفاده بهینه از جاذبهها است. شهرستان سردشت نیز یکی از این مناطق است که از لحاظ پتانسیل ها ی ژئوتوریسمی بسیار غنی است و در اینبین به لحاظ تنوع قابلیتهای ژئوتوریسمی منتج از فرایندهای دینامیک درونی و بیرونی در طول زمان در سطح بالایی قرار دارد و می توان آن را موزه جاذبههای طبیعی (ژئوتوریسمی) خواند. در واقع در سطح این شهرستان انواع جاذبه ها و لندفرمهای طبیعی وجود دارند و همین امر در صورت مدیریت می تواند آن را به عنوان یک مقصد اصلی ژئوتوریسمی و حتی ژئوپارک در آورد. اما همچنان که اشاره شد، در ارتباط با بحث توسعه کلا در سطح مناطق و به ویژه مناطق نسبتا محروم نقش مدیریت بسیار مهم و واضح است که بر همین اساس در این مقاله با نگاه و هدف توسعهای در ارتباط با بحث ژئوتوریسم شهرستان سردشت در واقع با نگاه مدیریتی به شناسایی، معرفی جاذبه ها و سایتهای ژئوتوریسمی به عنوان یکی از اولین کارها در این ارتباط پرداخته شده است. با توجه به ماهیت موضوع مطالعاتی، روش کار بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و نیز میدانی کامل بوده استنتایج و یافته های تحقیق بیانگر آن است که در سطح شهرستان ژئوسایتهای متعددی وجود دارند که قابلیتها و اختصاصات طبیعی و زیباشناختی زیادی دارند که می توانند در صورت مدیریت زمینه ساز ایجاد یک قطب غنی گردشگریشوند و بر همین اساس و در این راستا به ارائه راهکارهایی نیز منطبق با وضعیت منطقه در این زمینه شده است.