سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

در سالهای اخیر در اکثر کشورها ، کاهش مصرف انرژی و پیک سایی قابل توجهی حاصل شده است که ناشی ازقوانین اجباری ، شرایط طبیعی بازار، فعالیتهای اقتصادی و بهبود تکنولوژی تجهیزات و مصرف کننده های برقی می باشد.علاوه بر روشهای عمومی مدیریت مصرف ، پتانسیل قابل توجهی نیز در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی وجود دارد و آندر صورتی است که از پر راندمان ترین تکنولوژی شناخته شده فعلی برای تجهیزات الکتریکی استفاده گردد. با اینحال پیادهسازی برنامه های مختلف مدیریت مصرف با مشکلات و موانعی همچون توجیه پذیری اقتصادی، سرمایه گذاری و مسائلفرهنگی مواجه می باشند .در بسیاری از جوامع و بخصوص جامعه ما ، مردم و مشترکین انرژی بندرت به راندمان و بهرهوری توجه داشته اند و حتی گاه نسبت به آن محافظه کارانه و با اجتناب ورزی توجه کرده اند. این امر تا حدودی مربوط بهپرداخت یارانه انرژی از سوی دولتها در این جوامع و از طرفی مربوط به نگرانی طبیعی مردم و احساس ناامنی در برخورد باتغییرات به هر نوعی می باشد. بخصوص گرایش به تغییر تکنولوژیها به سمت تکنولوژی نوین در جامعه ما همیشه با نگرانیدر مورد مسائل مربوط به تعمیرات و غیره مواجه می باشد.