سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز نورپور – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
رضا حریزاوی – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
منوچهر اسماعیلی – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

چکیده:

مدیریت مصرف برق شامل مجموعه ای از فعالیت های بهم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور تعدیلبار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافتبدین ترتیب هم عرضه کننده و هم مصرف کننده برق به سود بیشتری در این زمینه دست خواهند یافت. باافزایش میزان مصرف برق علاوه بر بحث توسعه تولید، موضوع مدیریت بار بخصوص برای ساعات پر باری مطرحمی شود. اجرای مناسب برنامه های مدیریت مصرف مزایایی مانند کاهش هزینه های بهره برداری و سرمایه گذاری،بهبود شاخص های قابلیت اطمینان و کاهش آلودگی را به همراه دارد. در نظر گرفتن طبیعت تصادفی بار درمدلسازی برنامه های مدیریت بار، می تواند باعث واقعیتر شدن مدل و دقیقتر شدن نتایج گردد. در این مقاله با درنظر گرفتن بار و قیمت بصورت احتمالی در مدل بار حساس به قیمت، به تجزیه و تحلیل اثرات برنامه مدیریت باربر بهبود منحنی مصرف و همچنین کاهش پیک بار شبکه پرداخته شده است. این مدل بر روی منحنی بار شبکهخوزستان (در روز پیک سال ۹۲) شبیه سازی شده و تغییرات منحنی بار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.نتایج شبیه سازی تأثیر پرداخت های تشویقی به مشترکین بابت کاهش بار و همچنین تغییرات قیمت، بر رویشاخصهای ضریب بار و کاهش پیک را بخوبی نشان می دهد.