سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده سمیه موسوی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت

چکیده:

در برداشتی بسیار ساده مدیریت به معنای استفاده مناسب از منابع مادی و انسانی برای دستیابی به هدف های سازمان است و استفاده مناسب شامل پیش بینی ها و فعالیت هایی است که به برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت وکنترل مربوط می شود و از وظایف اساسی مدیریت محسوب می شود. مدیریت مشارکتی عبارت است از بوجود آوردن فضا و نظامی که تمامی کارکنان و مشتریان یک سازمان در روند تصمیم گیری و حل مسائل سازمان همکاری ومشارکت کنند و از آنجا که توسعه پایدار جریانی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است و می کوشد نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام است لذا رسیدن به چنین دستاوردی مستلزم یک مدیریت پایدار از نوع مدیریت مشارکتی می باشد