سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید زابلی – عضو هیأت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

افزایش دمای جهانی یا گرمایش زمین مهمترین مسئله بشرکنونی است و عقیده ها بر این است که افزایش دمای جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر است. بین گازهای گلخانه ای، دی اکسید کربن عمده ترین گاز موجود است و افزایش غلظت آن حدود نیمی از گرم شدن زمین را باعث شده است. نگرانی‌های ناشی از مقدار کربن وارد شده به جو و اثرات آن بر روی اقلیم، روز به روز در حال افزایش است. پالایش کربن با روش‌های مصنوعی مثل فیلتر کردن و… هزینه‌های سنگینی در بر دارد. بنابراین به منظور کاهش دی اکسید کربن اتمسفری و ایجاد تعادل در محتوی گازهای گلخانه‌ای، کربن اتمسفری باید جذب و در فرم‌های متعددتر سیب گردد. ﻣﺮاﺗﻊ یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ‫اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺸﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ‫ﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ که ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﻮرد اﺣﻴﺎء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻳﻚ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﻛﺮﺑﻦ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺎ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار و ﺗﻮزﻳﻊ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺮﺑﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻛﺮﺑﻦ، ﻣﻲﺗﻮان ‫اﺻﻼح و اﺣﻴﺎء ﻣﺮاﺗﻊ را از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ دﻧﺒﺎل ﻛﺮد. ‫اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ اﺻﻼح ‫و اﺣﻴﺎء ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎک، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻜﺎری ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﺑﺤﺮان ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ‫ﭘﺎﻳﺪار زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد .