سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد احمدی – عضو هئت علمی مرکز تحقیقات آذربایجان غربی،:
مریم بخشنده سوادرودباری – کارشناس ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه تهران
حسن یگانه – دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه تهران
الهه احمدی – کارشناس ارشد مرتعداری دانشگاه مازندران

چکیده:

هر یک از گونه های مرتعی در ماه های فصل چرا و سال های مختلف تولید معینی دارد. دام چرنده نیز در هر مقطع از فصول چرا وسالهای مختلف مقدار علوفه معینی مصرف میکند که برحسب شرایط و نژادهای مختلف متفاوت میباشود. بودون شوناخت خصوصیات تولیدی گیاهان و میزان مصرف علوفه یک مرتع در طول دوره چرا، برنامه ریزی و مدیریت مرتع و دام مقدور نمی باشد به منظور بررسی خصوصیات رویشی و تولیدی و میزان مصرف علوفه گیاه Koeleria cristata درمراحل مختلف فنولوژی توسط دام، طرح حاضر به مدت چهار سال در مراتع منطقه قره باغ ارومیه به اجرا گذاشته شد. بدین منظور با شروع فصول چورا و ورود دام به مرتع، میزان علوفه باقیمانده گونه از چرای دام، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یک ماهوه برداشوت شوده و از تفاضول آن از تولید در داخل قطعه محصور، میزان مصرف از گونه تعیین می شود. سرانجام به منظوور تواثیر سوال هوای موورد مطالعوه و مواه هوای برداشت بر تولید و مصرف گونه تحت بررسی در منطقه مورد مطالعه، اعداد و ارقام حاصل مورد تجزیه و تحلیل قورار گرفوت. نتوایج تجزیه واریانس مرکب دادهها نشان داد که بین سالهای مختلف به لحاظ تولید و مصرف این گیاه اختلاف معنوی داری وجوود نودارد اما بین ماههای مختلف به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود دارد بطوریکه بیشترین تولید در ماه اول و بیشترین مصورف در ماه دوم و سوم صورت گرفته است لذا بطورکلی چنین می توان بیان کرد که مصرف این گونه بیشتر تابع مقدار تولید آن بوده اسوت و عوامل محیطی نیز در مصرف آن نقش چشمگیری نداشته اند.