سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مصطفی مهدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی از ویژگیهای بارز نظامهای آموزشی در دهه اخیر به شمار میرود این شیوه ها رهبران آموزشی و آموزشگاهی را قادر می سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجند و به عنوان قلب نمای علمی حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده همچنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازند در نتیجه اهداف و رسالتهای مدارس را محقق سازند با استفاده از مشارکت همگانی می توان ضمن تکیه بر اهمیت سرمایه انسانی راهکارهایی برای حضور موثر و فعال تمام کارکنان و دانش آموزان در مدارس پیدا کرد و از ایده ها و ابتکارات آنان درحل مسائل و اجرای اهداف آموزش و پرورش استفاده نمود. به این ترتیب فهم تامل اینکه چگونه مدرسه محوری می تواند سودمند باشد نیازمند مشخص کردن شرایط مورد نیاز برای گریختن و توانا کردن مدارس به منظور استفاده از قدرت تصمیم گیری خود و همچنین سازگار کردن نوآوری های متناسب و توسعه دهنده عملکرد مدرسه است.