سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
نسیم ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
اشکان خطیر – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در چند دهه گذشته به دلیل بروز مسائل پیچیده زیست محیطی در سطح جهان، توسعه اقتصادی با تأکید برحفظ محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی، حفظ و توسعه منابع زیست محیطی در نظر گرفته میشود. طرحهای محیط زیست محلی میتواند راهگشایی باشد جهت مدیریت محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار که تشویق و ترغیب مردم روستایی جهت مشارکت در فرآیند حفظ و مدیر یت محیط زیست راهکاری مناسب در این زمینه است. در این مقاله توصیفی سعی شده لزوم توجه به این پدیده را از منظر اجتماعی و اقتصادی بررسی کرده و راهکارهایی برای ترویج جهت پیشبرد این هدف ارائه گردد . که از جمله می توان به توانمندسازی و تشویق مردم جهت ایجاد تشکل در جهت مدیریت محیط زیست را ذکر نمود