سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مومنی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، شرکت رهیاب رایانه گستر،
کورش جلالی فراهانی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مدیرعامل شرکت رهیاب رایان

چکیده:

مدیریت و برنامه ریزی ترمینال های کانتینری یکی از حساس ترین و کارکردی ترین امور در چرخه هی اقتصها دی ی هک کشهور اته ت.فرماندهی و کنترل کارای عملیات در ترمینال کانتینری تاثیر شگرفی در کارایی خهدما تی ترمینهال دارد و از رهرد دیگهر نصهو و کاتتی در فرماندهی و کنترل صحیح عملیات می تواند خسارات های فراوانی برای اپراتور عملیات صاحبان کالا و تهارران و ک لی هتتجاری یک بندر وارد تازد. در تیستم ترمینال کانتینری تاید واتر ) TCTS ( که در ترمینال کانتینری شهید ررایی عملی هاتی شهده اتت پس از تجربه و مطالعه ی فراوان در مورد راه کارهای مختلف رویکردی ردید مبتنی بر چرخه های خدماتی رراح هی و در ای هنترمینال مورد پیاده تازی قرار گرفته اتت. به دلیل ماهیت تریع و فشرده ی عملیات در ترمینال کانتینری در تعیه ین کهار ایی ی هکتیستم مدیریت و فرماندهی ترمینال کانتینری موارد ویژه ای باید در نظر گرفته شوند و کارایی تیستم با توره به آن هها تهن جیده شود. در این مصاله ویژگی های اصلی و پایه ای تیستم رراحی شده در ترمینال کانتینری شهید ررایی معرفی و برخی از ویژگی هه ای کارکردی آن همراه با مثال هایی بررتی شده اتت.