سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسثم دوستی زاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
حسن قاسمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با توجه به اینکه بحث هوشمندسازی شبک ههای توزیع مورد توجه ویژ های قرار گرفته است، لذا نقش برنام ه های پاسخگویی بار در بهر ه برداری و توسعه سیستم توزیع و همچنین فواید ناشی از اجرای بهینه این برنام ه ها از اهمیت ویژ های برخوردار م یباشد. این مقاله به ارائه یک روش بهینه برای پاسخگویی بار به تغییرات قیمت انرژی می پردازد . در مدل ارائه شده میزان بار مصرف کنندگان در هر ساعت در پاسخ به قیمت انرژی تنظیم می شود. به منظور تنظیم بهینه سطح بار مصرف کنندگان از بیشینه سازی رفاه اجتماعی در شبکه توزیع استفاده شده که در بازه زمانی مورد نظر، تعرفه بهینه اعمال شده به مشترکان را در مقدار مشخص کشش قیمتی مصر فکنندگان در آن بازه بدست م یدهد . به منظور نشان دادن امکا نپذیری و کارآمدی مدل ارائه شده، مسأل ه بهینه سازی بر روی یک شبکه توزیع نمونه ۳۲ باسه در حضور ۳۲۰ مشترک در سناریوهای متفاوت بهر ه برداری ،توسط نرم افزار GAMS پیاده سازی شده است.