سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره باطنی – دانشگاه علم و فرهنگ،عضو هیئت علمی،تهران
پرویز شاهی قره بلاغ – دانشگاه علم و فرهنگ، دانشجوی کارشناسی، تهران

چکیده:

در خلال سالهای اخیر، جهان دچار تحولات چشمگیری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. واضح است که سازمان ها برای استمرارحضور در حوزه رقابتی، ناگزیر به استفاده از فناوریهای به روز دنیا، در زیر ساخت های سازمانی خود هستند. ولی استفاده نادرست از فناوری، سازمان را در معرض تهدیداتی جبران ناپذیر قرار میدهد، که یکی از نتایج آن عدم بهرهوری مناسب با میزان سرمایه گذاری در آن سازمان است. این مقاله با تاکید بر ضرورت استفاده امنیت اطلاعات در سازمانهای عصر حاضر و بررسی مزایای پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت، با در نظر گرفتن طرح تجاری سازمان که شامل طرح و استراتژیهای سازمانی، فرایند و افراد می شود و همچنین استفاده از استانداردهای بین المللی امنیتاطلاعات، سعی در معرفی مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری جهت تقویت سودآوری در سازمانها دارد.در این مقاله، چالش هایی که مدیران فناوری اطلاعات در مقوله امنیت با آن مواجه هستند، برشمرده میشود. در پایان، راهکارهایی برای غلبه بر این چالش ها ارائه شده است. نتیجهگیری نهایی این مقاله اینست، که مدیران فناوری اطلاعات و مدیران تجاری هر دو روی اهداف مشترکی درجهت سودآوری و بهرهوری سازمان فعالیت میکنند