سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر حسین زاده خسرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدیریت اختلافات حادثه بین کارفرما پیمانکارومشاوردراجرای پروژه های عمرانی برخلاف شرح گذرا و اندکی که درماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان درج شده است امری بسیارتخصصی و پیچیده می باشد دراین میان درپروژه هایی که به هردلیل تصمیم کارفرما برفسخ پیمانکار است و یا به عللی پیمانکار تمایل به انجام این مهم دارد بعضا عدم طی طریق صحیح و اتخاذراهکارهای مناسب باعث بروز اختلافاتی درسطوح بالاتر ازموضوع مورداستنادجهت فسخ قرارداد و بالتبع تطویل روند تعیین تکلیف پروژه و احتمالا شروع مجدد با پیمانکار یا مشاور جدید و بعضا ارجاع موضوع اختلاف با پیچیدگی های بیشتر به مراجع قضایی میگردد دراین میان مدیریت صحیح فسخ قرارداد ازجمله مسائل مهمی است که علیرغم اهمیت تاکنون درمتون تخصصی مرتبط بطور جدی به چالش کشیده نشده است این تحقیق سعی دارد با بررسی دقیق موضوع راهکارهای لازم مقتضی دراین خصوص را مورد تدقیق قراردهد