سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیومرث شرفی – مربی گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرما
امیر کرمی – کارشناس ارشد محیط زیست و مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه
فاطمه نوازش خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
مسعود مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

چکیده:

زمینه و هدف: تخلیه فاضلاب بیمارستانی به محیط زیست انسانی به خصوص آبهای سطحی و زیر زمینی مخاطرات و معضلات عمده ای را برای انسان ایجاد مینماید، لذا ضرورت دارد وضعیت تصفیه و دفع فاضلاب بیمارستان ها مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعهسعی بر این است که وضعیت تصفیه و دفع فاضلاب بیمارستان های استان کرمانشاه در سال ۱۳۱۱ ۱۱ مورد بررسی قرار گیرد. -روش کار: تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است که جامعه مورد مطالعه شامل تمامی بیمارستان های استان – کرمانشاه ( ۱۱ بیمارستان خصوصی و دولتی) می باشد. ابزار و روش گردآوری داده ها از طریق چک لیست تنظیم شده (شامل ۱۱ سؤالمربوط به مشخصات عمومی و اختصاصی بیمارستان در مورد وضعیت تصفیه و دفع فاضلاب آن) بوده که با مراجعه حضوری تکیملگردید. در نهایت داده های حاصله در قالب جداول و نمودارهای توصیفی ارائه گردید.