سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی ارشدی خمسه –

چکیده:

مدیریت عملکرد و سیستم ها وروشهای مربوط به آن درسازمان های مختلف از جمله شاخه های مدیریت امروز است که بحث توانمندسازی و قابلیت پاسخگویی درچارچوب اصول و مفاهیم مدیریت را برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی درقالب برنامه های اجرایی دنبال میکند دراین مقاله ضمن تعریف ارزیابی عملکرد و فرایند ارزیابی عملکرد از مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد نامبرده می شود و به معرفی مدل BSC به عنوان مدلی درارزیابی عملکرد دراجرای استراتژی ها درمگاموتور پرداخته می شود همچنین مفهوم BSC درتدوین استراتژی سازمان ها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی تشریح می شود درادامه به تشریح نقشه استراتژی سطح کلان و سطح وظیفه ای برنامه ریزی و لجستیک تخصیص سنجه جهت پایش اهداف سازمانی بازه زمانی پایش و اهمیت مکانیزاسیون سیستم ارزیابی عملکرد اشاره شده است.