سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی صادقی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
سید محمدجواد شوشتری – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

مناطق آزاد بخشی از قلمرو جغرافیایی یک کشور محسوب میشوند که در آن ورود و خروج کالا، مسافر و خدمات بدون پرداخت عوارض گمرکی و به صورت آزاد صورت پذیرد. از آنجایی که امروزه شکلگیری و توسعه مناطق آزاد در سطح گستردهای مطرح شده و نقش مهمی در اقتصاد هر کشور ایفا میکنند؛ در ایران نیز مناطق آزاد با هدف گسترش صادرات، جذب تکنولوژی مدرن و ورود سرمایههای خارجی در سال ۱۳۷۲ شکل گرفت. قشم به عنوان یکی از اولین مناطق آزاد ایران؛ علی رغم موقعیت مناسب جغرافیایی، به نظر میرسد بر اثر عدم مدیریت صحیح و کارآمد که میتواند ناشی از تک محوری عمل کردن نهادهای گوناگون مرتبط با اداره این مناطق و قوانین نارسا در اداره آنها باشد، نه تنها فرصتی را برای توسعه این مناطق فراهم نساخته است بلکه سبب شده ضعفها و مشکلات بوجود آمده به نوعی به دولت مرکزی نسبت داده شود. بنابراین شاید بتوان گفت، مناطق آزاد در ایران در دستیابی به اهداف خود عملکرد ضعیفی داشتهاند، حال آنکه میتوانستند عامل مهمی در جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات درآیند.