سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهلا لجم اورک رمه چری – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد
ابوالفضل رنجبر – استادیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد

چکیده:

از آنجایی که علفهای هرز همواره به عنوان یکی از اساسیترین معضلات تولید بشمار میروند، کشاورزان برای هر کشتی نیاز به رویارویی با این رستنی های ناخواسته و دشمنان طبیعی تولیدشان داشتهاند. از اینرو به دنبال ابزارهایی بودهاند که بتوانند با کمترین بهای پرداختی بر این گیاهان فایق آیند. با گسترش کشاورزی متمرکز بعد از انقلاب صنعتی روند استفاده از علفکشها به عنوان ابزاری قدرتمند در این مبارزه به گونهای چشمگیر فزونی یافت. به حدی که کاربرد آنها به عنوان یکی از مقدمات تولید کشاورزی مانند تهیه ی آب، بذر و…اهمیت یافت. اما کشاورزی ارگانیک با نگاه مسئولانه خود به طبیعت و نگرشی که در آن هر عامل غیر طیبعی رد میشود، برآن شده است که با علفهای هرز به گونهای مقابله کند که بدون استفاده از مواد مصنوعی زراعت خود را از خطر آنها در امان بدارد. از اینرو در این مقاله سعی در معرفی روشهایی شده است که در آنها اصول ارگانیک بیش از هر عامل دیگری نمایان بوده و به رهایی طیبعت از مواد ساخته بشر تاکید شده است اما پیش از آن برای آشنایی هر چه بهتر با علف های هرز ابتدا اندکی به بررسی برخی خصوصیات آنها پرداخته و از روشهایی که برای کنترل آنها استفاده می شود نام خواهیم برد