سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا مقدم خمسه – کارشناسان ارشد زراعت،
فهیمه فرجپور –

چکیده:

جهت بررسی اثر علفکشها بر میزان کنترل علفهای هرز و عملکرد لوبیا ( Phaseolus vulgaris ) آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۷ تیمار در سال ۱۳۸۵ در مازندران بهاجرا درآمد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: کاربرد علفکشهای ایپیتیسی( EPTC ) بهمیزان ۵ لیتر در هکتاربهصورت پیشکاشتی، آلاکلر بهمیزان ۶/ ۰ لیتر در هکتار به دو صورت پیشکاشتی و پیشرویشی، بنتازون در دو سطح ۳ و ۵/ ۲ لیتر در هکتار + هالوکسی فوپ آر متیل در دو سطح ۸/ ۰ و ۶/ ۰ لیتر در هکتار بهصورت پسرویشی، تیمار عاری از علفهای هرز (وجیندستی) و شاهد. نتایج بررسی نشان داد که علفکشهای بنتازون + هالوکسی فوپ آر متیل در دو سطح بهکار رفته قادر به کاهش ۷۶ / ۸۱ % زیست توده علفهای هرز شدند و بعد از تیمار عاری از علفهای هرز بیشترینافزایش را در تعداد غلاف در بوته ( ۱۷ / ۲۲۸ %)، تعداد دانه در غلاف ( ۵۱ / ۲۰۳ %)، وزن صددانه ( ۵۴ / ۱۱۴ %) و عملکرد دانه لوبیا ( ۳۱ / ۳۴۴ %) را به خود اختصاص دادند. علفکش ایپیتیسی با علفکش آلاکلر چه بهصورت پیشکاشتی و چه بهصورت پیشرویشی تفاوت قابلملاحظهای را نشان نداد. بنابراین جهت رسیدن به راهکار مدیریتی مناسب که با عدم مصرف بیمورد علفکشها، کمک به حفظ مسائل زیستمحیطی و کاهش هزینه های تولیدی همراه باشد، کاربرد غلظت کاهش یافته تلفیق علفکشهای بنتازون و هالوکسی فوپ آر متیل توصیه میگردد