سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

هیرش محمدی پور –
عیسی نخعی کمال آبادی –
غلامرضا مروجی –

چکیده:

امروزه دربازارهای جهانی صنایع نمی توانند بصورت انفراد و مستقل با رقبا رقابت کنند درحالیکه خود آنها بخشی از یک زنجیره تامین هستند موفقیت هرعضو اززنجیره تامین وابسته به هماهنگی و یکپارچگی اعضای زنجیره تامین می باشد دراین مقاله مساله زنجیره تامینی با چندین محصول چندین فروشنده چندین تولید کننده و چندین دوره با پارامترهای فازی بررسی می شود برای نشان دادن عدم قطعیت و ابهام پارامترها از اعداد فازی مثلثی استفاده می شود مدل پیشنهادی برای تحقیق یک مدل یکپارچه برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح فازی استکه برای حل باید یک مدل غیرفازی تبدیل شود از روش وردگی و کاندس برای دیفازی سازی مدل استفاده می شود نتیجه این کار یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح پارامتریک است محقق برای نشان دادن تاثیر مدل فازی یک مساله را با بهره گیری از نظر خبرگان و کارشناسان طرای نمود مساله درحالت های مختلف آلفا ودرحالت قطعی حل شد و مقایسه نتایج نشان از برتری نسبی روش فازی میدهد.